Vårdnadshavares sexuella läggning

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av möjligheten till fler än två vårdnadshavare och oavsett vårdnadshavares sexuella läggning.

Bakgrund

I dagens läge är det endast möjligt för ett barn att ha en eller två vårdnadshavare. I det fall det är två vårdnadshavare måste dessa vara av olika kön. Detta begränsar möjligheten till andra familjeformer än den heterosexuella kärnfamiljens och lämnar i de fall andra familjeformer praktiseras barnet och vissa av de faktiska vårdnadshavarna utan rättigheter och skyldigheter. En lagstiftning som tillåter fler vårdnadshavare utan att stipulera dessas kön skulle exempelvis ge möjligheter för vårdnadshavare vars barn familjehemsplacerats att bibehålla vårdnaden tillsammans med familjehemsföräldrarna. Med en sådan lagstiftning skulle också homosexuella som skaffar barn i konstellationen ett lesbiskt par och en man alternativt ett bögpar, få möjligheter att slippa välja bort biologiska eller sociala föräldrar som vårdnadshavare. Idag är det omöjligt för den sociala mamman att vara vårdnadshavare. En moderskapspresumtion som föreslås i utredningen ”Barn i homosexuella familjer” (SOU 2001:10) skulle istället ställa papporna utanför.

Utifrån barnets bästa och barnets rätt till de föräldrarna som sköter vårdnade kan det i vissa fall vara till barnets fördel. Det kan t. ex. handla om att två lesbiska kvinnor som ingått partnerskap får barn tillsammans med en homosexuell man. Enligt den nuvarande lagen så har inte barnet några juridiska rättigheter till den personen som inte är biologisk förälder trots att barnet växer upp tillsammans med denna förälder. Då styvbarnsadoption inte skulle kunna vara lämpligt på grund av att de båda biologiska föräldrarna är i livet är förslaget om fler än två vårdnadshavare en metod att  tillmötesgår barnets bästa.

Vid en skilsmässa kanske fyra personer blir inblandade i barnets fostran. Styvföräldrarna saknar dock idag rätt att ta hand om barnet, däremot har man skyldigheter, att försörja barnet om det bor hos dem. Skulle det nya förhållandet spricka har styvföräldern inga rättigheter alls.

Ensamstående med barn är en utsatt grupp, där många kämpar med jobb, hem och barn. Enligt undersökningar så mår barn generellt sämre när de bor hos en ensamstående förälder med dålig ekonomi. Barn behöver förebilder och personer som har tid och engagemang för dem, och då är det bättre för barnet om alla föräldrarna har rättigheter och kan finnas tillhands för det. Island har redan antagit en sådan lag 1992, och det är dags att Sverige följer efter.

Enligt vår mening bör det införas en möjlighet till att fler än två kan vara vårdnadshavare och dessa vårdnadshavares kön skall inte stipuleras. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)


Om detta inlägg