Stärka modersmålsundervisningens ställning

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad  i motionen anförs om att stärka modersmålsundervisningens ställning.

Bakgrund

Av Skolverkets statistik för läsåret 1998/99 framgår att drygt tio procent av elever med invandrarbakgrund läsåret 1998/99 inte fått slutbetyg från årskurs nio i ett eller flera ämnen och därmed inte fått möjlighet att ta plats i gymnasieskolan.

Statistiken visar att bara 52,5 % av eleverna med invandrarbakgrund berättigade till modersmålsundervisningen fick undervisning i sitt modersmål. Dessutom har deltagandet i modersmålsundervisning minskat kontinuerligt sedan läsåret 1993/94.

I förskolan har andelen som erbjudits modersmålsstöd sjunkit från 57% 1990 till 15% 1998.  En viktig utgångspunkt till all inlärning utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Ett invandrarbarn som accepterar och värdesätter sitt modersmål och sin kulturella bakgrund har lättare att lära sig svenska och komma in i skolsamhället och sedan samhället i stort.

Saknaden av lagstiftning inom den kommunala förskoleverksamheten är tillsammans med kraftiga nedskärningar inom skolans område huvudsakliga skäl till den drastiska minskningen i modersmålsundervisningen. Vi vill att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att modersmålsundervisningens ställning i förskolan och skolan bör stärkas.

Tasso Stafilidis (v)


Om detta inlägg