Skärpning av straff vid kommunalt domstolstrots

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpning av straff vid kommunalt domstolstrots.

Motivering

I kommuner och landsting pågår lag- och domstolstrots. Vi ser på nyheterna hur människor som behöver en insats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte får det, trots att en domstol ålagt kommunen det.

Ett fall där en flerfunktionshindrad man med bl a grav utvecklingsstörning, elva veckor efter dom i länsrätten, fortfarande inte fått den hjälp som lagen ger honom rätt till.

Det rör sig om personer som redan har det svårt p.g.a. handikapp, och som oftast inte kan klara sig själva, utan anhöriga som hjälper dem. Kommuner och landsting hänvisar till principen om kommunalt självstyre till stöd för sitt agerande.

Straffet för de kommuner och landsting som inte följer lagen och domstolsutslag bör i första hand rikta sig mot kommuner och landsting i sin helhet. Detta för att slippa behöva bevisa vem inom kommunen eller landstinget som är den ansvarige. Sanktionen bör vara i form av ett högt vite, vilket förmodligen är den enda sanktion som kan få kommuner och landsting att göra nödvändiga prioriteringar för att säkerställa människors rätt. Vitesbeloppet skall vida överstiga kostnaden för den inte verkställda åtgärden.

Vår mening är att det borde införas sanktioner vid kommunalt domstolstrots. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening

Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)


Om detta inlägg