Kostnadsfria preventivmedel

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kostnadsfria preventivmedel.

Bakgrund

I dag vet vi att vissa sexuellt överförbara sjukdomar har ökat. Vi vet också att det genomförs många aborter. Samhället lägger ner mycket pengar på att informera och uppmuntra till användandet av preventivmedel; dels i förebyggande syfte mot ofrivilliga graviditeter, dels som det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Kondom är fortfarande det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar, däribland hiv. Här bör samhället på ett mer aktivt sätt uppmuntra till användandet av preventivmedel. Idag kan en person som har sex i genomsnitt en gång per dygn under ett år få betala 2 500 kronor för kondomer.

På sikt borde användandet av preventivmedel inte vara förknippat med en kostnad för den enskilda individen.

Samhället har även ett ansvar att uppmuntra människor i deras sexuella kontakter då sex är ett av kvinnors och mäns grundläggande behov. Ett bra sätt att uppmuntra är att erbjuda gratis preventivmedel till människor i allmänhet, och till unga kvinnor och män i synnerhet. Vår mening är att preventivmedel bör vara gratis. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)


Om detta inlägg