Förbud mot kastrering av smågrisar utan bedövning

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin vad i motionen anförs om införande av förbud mot kastrering av smågrisar utan bedövning.

Motivering

I Sverige är det tillåtet att kastrera smågrisar upp till två veckors ålder utan bedövning. Det finns inte några krav på att den som utför ingreppet skall ha adekvat utbildning. Kastrering av smågrisar har diskuterats vid ett flertal tillfällen i riksdagen. Frågan har också mycket aktivt behandlats inom Jordbruksdepartementet.

Behandlingen ledde bl.a. till att reglerna för kastreringen skärptes. Kastreringen av obedövade smågrisar upprör många, inte bara inom vårt land. Om man går till vårt grannland Norge så har frågan debatterats framgångsrikt de senaste åren. I Norge har man numera regler som säger att smågrisar endast får kastreras utan bedövning upp till en veckas ålder. Ingreppet får endast ske av en person som har den utbildning som det ansvariga departementet kräver. Stortinget har också efterlyst än strängare förbudsförslag från regeringen.
Från veterinärhåll så görs gällande att det nu är dags att helt sluta kastrera smågrisar. I en artikel i svensk Veterinärtidning, nr 3/2001, slås det fast att det inte är förenligt med ”världens bästa djuromsorg” att kastrera grisar utan bedövning. Det är därför vår mening att regeringen bör lägga fram förslag om förbud mot kastrering av smågrisar utan bedövning. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Jonas Ringqvist (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg