Etisk prövning inför användande av djur inom nöjesindustrin

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en etisk prövning inför användande av djur inom nöjesindustrin.

Bakgrund

Jag tycker mig se ett ökat inslag av djurutnyttjande inom nöjesindustrin. Djur utnyttjas inom bl.a. cirkusverksamhet, filminspelningar, kulturella installationer och TV-inspelningar. Många gånger är nyttjandet både tveksamt och upprör djurskydds- och veterinärorganisationer samt många enskilda. Senast ut i raden är ett underhållningsprogram där deltagarna, enligt uppgift, skall slaktar djur.

I djurskyddslagen finns i dag en paragraf som reglerar användningen av djur vid viss förevisning. Enligt paragrafen får djuren inte tränas eller användas på sådant sätt att de utsätts för lidande. Paragrafen är bra i sig, men ger inte djuren tillräckligt skydd. Det behövs enligt min mening ökade insatser på det här området. Ett sätt är att användningen av djur skall prövas etiskt i förväg, enligt en modell liknande den som används inom försöksdjursverksamheten.

Det är min mening att regeringen bör lägga fram förslag om införande av en etisk prövning inför användandet av djur inom nöjesindustrin. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Jonas Ringqvist (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg