Lagar och förordningar som missgynnar HBT-personer

Motion 2001/02
Stockholm den 21 september 2001
V969 / HP

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillägg i regeringsformens 2:15 som innebär ett skydd mot lagar och andra föreskrifter som missgynnar någon av skäl som har samband med sexuell läggning.

Reglering i regeringsformen

Vänsterpartiet vill aktualisera en fråga om att i regeringsformens 2 kapitel föra in ett skydd mot antagande av lagar och andra föreskrifter som missgynnnar någon av skäl som har samband med sexuell läggning.

Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning är en grundläggande mänsklig rättighet, skyddad bl.a. enligt den europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Enligt båda dessa människorättsinstrument, som Sverige är folkrättsligt bundet av, åligger det statsmakterna att säkerställa att denna rätt till likabehandling förverkligas. Ett av många sätt att långsiktigt bidra till det vore att införa ett skydd mot diskriminerande lagstiftning m.m. i regeringsformen.

Vänsterpartiet är av den åsikten att det i dag förekommer diskriminerande lagstiftning. Det är således av yttersta vikt att det införs ett förbud i grundlagen mot lagar och andra föreskrifter som missgynnar någon av skäl som har samband med sexuell läggning. En sådan ordning skulle förebygga att sådana regler antas eller tillåts fortleva.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Mats Einarsson (v)
Kenneth Kvist (v)
Tanja Linderborg (v)
Peter Pedersen (v)


Om detta inlägg