Danscentrum gör skillnad och organisationen fortsätter att utvecklas – Föreningsstämma i Stockholm den 13 maj

På Danscentrum Sveriges stämma i Göteborg 2005 fastställdes en rad olika dokument och planer för hur organisationen skulle arbeta fram till stämman 2007. I huvudsak så var det riksorganisationens uppgifter och inriktning som beslutades men även det som skulle gälla gemensamt för de fyra regionala organisationerna; Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd och Danscentrum Norr. 

Danscentrum Sveriges styrelse har genom verksamhetschefen varit representerat i en rad olika centrala funktioner såsom Svensk Teaterunion och dess branschkommitté, Svensk Danskommitté, Centrumbildningsnätverket och därigenom den Centrala kulturarbetsdelegationen, Översynen av bidragen till den fria scenkonsten, Dansalliansens beredande arbetsgrupp, förhandlingar om det nya kollektivavtalet mellan Danscentrum och Teaterförbundet och mycket mer. Danscentrum Sveriges personella behov har varit mycket större än de 50% Verksamhetschef och 20% ekonom som kansliet består av. En del av uppgifterna har också genomförts med hjälp av kanslierna i de regionala organisationerna. 

Det interna arbetet i organisationen har präglats av de olika uppdrag som stämman 2005 gav styrelsen. Det har bland annat handlat om att utveckla organisationen och skapa gemensamma strukturer för de regionala organisationerna. Styrelsens sammansättning har därför varit väldigt viktig och att varje regional organisation har representation i styrelsen är en förutsättning för detta. Styrelsen uppgift har på många sätt varit att lyfta fram danskonstnärernas behov i hela landet men också se till organisationens särskilda behov ute i alla regioner. 

Styrelsens och även organisationens arbete har i stort sätt enbart begränsats av att vi har ett allt för litet och överbelastat kansli och att bilden är den samma i de regionala organisationerna. Medelsbristen är den huvudsakliga orsaken till detta vilket innebär att Danscentrums behov av ökade intäkter som i stort består av anslag är en förutsättning för hur mycket uppgifter organisationen kan utföra. 

Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar som ska fastställas av Danscentrum Sveriges stämma den 13 maj 2007. Stadgarna i sig medför en organisationsförändrig som kommer att ge medlemmarna ett större inflytande över riksorganisationens verksamhet och inriktning. Vi stryker ordet Sverige i organisationens namn och återtar den ursprungliga benämningen, från 1971, Danscentrum. Vi omdefinierar oss nu som en riksorganisation och istället för att enbart fyra regioner är medlemmar blir nu alla individer och grupper medlemmar i riksorganisationen genom sitt medlemskap i en regional organisation. Vi avskaffar föreningsstämmorna vart annat år och inför kongresser vart tredje år men med årsmöten åren emellan. 

Demokratin fördjupas genom att alla medlemmar ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till Danscentrums kongresser och årsmöten. Vi vidgar vår medlemsantagning och öppnar även upp för medlemmar inom mim, nycirkus och performance som är verksamma inom dans med fokus på scenkonst. Detta är några av de ingredienser som kommer att göra Danscentrum ännu mer vital och spännande som organisation. 

Det externa arbetet har bland annat handlat om det intensiva arbetet som många medlemmar lade ner i Kulturrådets framtagande av Handlingsprogrammet för den professionella dansen. Styrelsen och verksamhetschefen var särskilt aktiva i de olika sammanhang som frågorna lyftes upp. Danscentrum lämnade även in ett yttrande med vår syn på innehållet i dokumentet och visade bland annat på ett konstruktivt sätt vilka centrala uppgifter organisationen har inom den professionella danskonsten i Sverige. Bland annat så lyfte Kulturrådet på ett förtjänstfullt sätt fram Danscentrums nya roll som arbetsgivarorganisation för de frilansande koreograferna och för alla de av våra medlemmar som iklär sig rollen som arbetsgivare. Detta är kanske en de största uppgifterna som Danscentrum tagit på sig i och med att vi tillsammans med teaterförbundet tecknat ett kollektivavtal som numera ger de anslutna medlemmarnas anställda rätt försäkringar och pensionsavsättningar. Men det går också att konstatera att det fortfarande är tufft för en del av koreograferna att leva upp till kraven i kollektivavtalet då bidragen och de övriga intäkterna till danskonsten alltjämt är försvinnande låga. 

En annan mycket lyckad satsning som Danscentrum arbetat hårt med har varit inrättandet av Dansalliansen. Den tredje anställningsformen där vi har möjligheten att anställa yrkesverksamma dansare och erbjuda dessa en tryggare tillvaro istället för den instabilitet som beroendet av a-kassa innebär. För den samtida danskonstens utövare är detta ett gissel eftersom kontrakten är allt för korta och de fasta anställningarna lyser med sin frånvaro. Danscentrum är tillsammans med Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS ägare av Dansalliansen som i november 2006 anställde 12 dansare. I regeringens ekonomiska vårproposition kunde vi glädja oss åt ytterligare satsningar på Dansalliansen som möjliggör en större utbyggnad än den nyanställning med ytterligare 10-15 dansare som kommer att anställas från den 1 augusti 2007. 

Sammanfattningsvis är det ingen tvekan om att ett starkt och fräscht Danscentrum behövs. Att Danscentrum gör skillnad är ett faktum men också ett bevis i det arbete vi lägger ner för att förbättra situationen för den samtida danskonstens utövare. Efter två mycket lyckade år och med en expanderande verksamhet är det nu också viktigt att vi syns. Risken med att arbeta mycket med den interna organisationen eller genom nätverk i andra sammanhang är att den egna organisationen blir osynlig. Detta kommer Danscentrums planerade marknadsföringskampanj att råda bot på och danskonsten kommer samtidigt att synliggöras utifrån våra gemensamma perspektiv. 

Danscentrum och de regionala Danscentrumorganisationerna har ett viktigt kulturpolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt uppdrag som arbetsgivarorganisation med kollektivavtalet i grunden, som konstnärlig centrumbildning med ett arbetsförmedlande uppdrag, som delägare av Dansalliansen och som intresseorganisation för våra medlemmar har vi som organisation fantastiska möjligheter att tänka nytt, förändra och fortsätta utvecklas. Allt för danskonstens skull! 


Om detta inlägg