Medborgarskap

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin vad i motionen anförs om kostnadsfritt ansökningsförfarande för svenskt medborgarskap.

2.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det skall krävas särskilda skäl att inte bevilja uppehållstillstånd till nära anhörig utöver maka/make/barn.

Bakgrund

Det är ett bekymmer att många kvinnor och män inte kan eller vågar ansöka om svenskt medborgarskap på grund av de ekonomiska kostnaderna det för med sig. Avgiften tas i dag ut vare sig ansökan beviljas eller ej. Det rör sig om en stor kostnad för den enskilda individen eller familjen, speciellt som det kanske inte heller ger något utslag i form av det önskade svenska medborgarskapet.

Att kunna ansöka om svenskt medborgarskap är en grundläggande demokratisk rättighet och ett medborgarskap är ju ytterst ett krav för vissa befattningar och arbeten. Som princip bör Sverige sträva efter att ansökan om svenskt medborgarskap inte skall vara förknippad med någon kostnad för den sökande.

De svenska reglerna för uppehållstillstånd är onödigt hårda, idag krävs det särskilda skäl för att beviljas uppehållstillstånd om du är nära anhörig utöver maka/maka/barn. Det är enligt min mening grymt att inte ens gamla föräldrar får uppehållstillstånd annat än om det finns särskilda skäl. Om en person flytt från förföljelse och förtryck kan det vara omöjligt att besöka det gamla hemlandet och träffa sina gamla föräldrar. Det är också dyrt att resa till och från hemlandet, om detta skulle vara möjligt. Detta är en klassfråga då de som inte har god ekonomi inte heller får några reella möjligheter att träffa sina nära anhöriga. Det ska inte längre vara de som söker uppehållstillstånd som nära anhörig som ska behöva motivera och visa på särskilda skäl för att erhålla uppehållstillståndet. Bevisbördan ska istället ligga på de beslutande myndigheterna med faktiska motiveringar. Särskilda skäl ska föreligga om en ansökan ej vinner bifall.

Det är vår mening att Sverige bör införa ett kostnadsfritt ansökningsförfarande för svenskt medborgarskap och att regeringen bör ändra reglerna så att det skall krävas särskilda skäl för att inte få uppehållstillstånd om du är nära anhörig utöver make/maka/barn. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)


Om detta inlägg