Införande av en årlig djuretikrevision

Motion 2001/02
Stockholm den 4 oktober 2001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en årlig djuretikrevision.

Motivering

I Sverige dödas årligen över 80 miljoner djur inom livsmedelsindustrin. I pälsfarmerna dödas över en miljon djur årligen och inom djurförsöksverksamheten dödas runt en halv miljon djur. Djuren dödas för människans skull. I många fall utsätts de dessutom för lidande i varierad grad. Ingen torde t.ex. kunna hävda att det går att hitta glada och nöjda djur innanför slakteriernas väggar. Människans nyttjande av djur bör ses som en maktfråga. Det är ytterst genom människans maktöverlägsenhet som människan kan nyttja djur, utsätta dem för lidande för att sedan i de flesta fall döda dem.

Regeringen anger i sitt djuretiska program att djur har egenvärde och att den mänskliga relationen med djuren bör präglas av respekt. Ett samhälle som årligen dödar så många djur för mänskligt egenintresse och där så många djur utsätts för lidande kan knappast anses vara respektfullt gentemot djuren. Ett framtida djuretiskt hållbart samhälle måste inta ett helt annat förhållningssätt mot djuren. Enligt min mening är det viktigt att åtgärder vidtas så att utvecklingen mot ett djuretiskt hållbart samhälle påskyndas. Det är också av största vikt att vårt förhållande till djuren i dag revideras, på årlig basis, så att förhållandet dokumenteras och så att det framöver ges möjligheter att utifrån dokumentationer bedöma åt vilket håll vårt samhälle utvecklas. Det är vår mening att det bör införas en årlig djuretikrevision. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Tasso Stafilidis (v)
Charlotta L Bjälkebring (v)
Jonas Ringqvist (v)
Sven-Erik Sjöstrand (v)
Alice Åström (v)


Om detta inlägg