Debatt i DN, Lika rättigheter för homosexuella

Debatt i DN 010804

Lika rättigheter för homosexuella – ställer regeringen upp?

Alla människors kärlek och könsidentitet ska respekteras – oavsett om de är hetero-, bi- eller homosexuella, oavsett om de är transsexuella, transvestiter eller transgenderister. Dagens lagstiftning visar inte sådan respekt, så därför måste den förändras. Vi i Vänsterpartiet, men också andra partier i riksdagen, vill se sådana lagförändringar nu, men regeringen verkar var feg? Varför?

Idag paraderar tusentals stolta människor Stockholms gator. Det är Pridefestival denna veckan – en festival där homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) blir synliga och kräver respekt. Det är tusentals människor som tar den plats de har rätt till och som vågar vara synliga, dessa tusentals människor diskrimineras i lagstiftningen. I samband med denna vecka anser vi det är dags att sätta fokus på den brist på rättigheter som homo-, bisexuella och transpersoner fortfarande har i Sverige. Det borde vara en självklarhet att all kärlek är värd respekt oavsett vem man väljer att älska. Det borde även vara en självklarhet att ett Sverige i 2000-talet borde ha vågat ta steget fullt ut och likställt alla medborgare i lagstiftningen oavsett deras sexuella läggning eller könsidentitet, genom att besluta om en lagstiftning som inte diskriminerar och särskiljer. Det borde vara en självklarhet att en socialdemokratisk regering hade sett till att en sådan lagändring kommit till stånd. I stället för en progressiv och rättvis lagstiftning bibehåller regeringen nuvarande heteronormativa lagstiftning som i dessa frågor är en ren kristdemokratisk politik, en intolerant och diskriminerande lagstiftning.

Vi som har skrivit denna artikel vill redovisa några av de orättvisor som fortfarande finns, orättvisor som enbart bygger på okunskap och fördomar. Vi vet vad vi vill – vad vill regeringen?

I ett modernt samhälle ska ingen diskrimineras eller ställas utanför.

I ett sådant samhälle är all kärlek och sexualitet lika mycket värd, oavsett om den är mellan samma eller olika kön. Vi anser att det är dags att bryta den rådande heterosexuella normen. Grundlagsskyddet om hets mot folkgrupp och förbudet mot diskriminerande lagar ska även innefatta sexuell läggning och könstillhörighet och ett generellt diskrimineringsförbud måste införas i samhället.

Vi kräver en lagstiftning där alla har samma rättigheter i alla frågor, vi kräver en lagstiftning som inte diskriminerar. Varför passar regeringen?

Låt homosexuella gifta sig och bilda familj.

Även om homosexuella idag kan ingå partnerskap så ger partnerskapslagen inte samma rättigheter som det heterosexuella äktenskapet. Vi vill att homosexuella ska kunna ingå äktenskap på samma sätt som heterosexuella. Äktenskapsbalken ska då självklart gälla även för homosexuella och därmed blir partnerskapslagen överflödig.

Är regeringen beredd att avskaffa partnerskapslagen och göra äktenskapsbalken könsneutral?
Vi är det!

Vad det gäller den homosexuella familjebildningen tar dagens lagstiftning inte hänsyn till att det finns många olika familjekonstellationer bland homosexuella. Vänsterpartiet var det första parti som fattade beslut att ge homosexuella samma rätt till adoption som heterosexuella och vi anser att familjerätten även måste innefatta barn med homosexuella föräldrar samt tillåta styvbarnsadoption, gemensam vårdnad och särskilt förordnad vårdnadshavare. Utgångspunkten måste vara att barnets bästa sätts först.

Är regeringen beredd att förändra familjerätten så att lagen gäller lika för alla?

Vi är det!

Det viktigt att även i framtiden öronmärka statsbidrag för hivpreventionen

och vi anser att hivpreventionen bland män som har sexuellt umgänge med andra män ska ha fortsatt prioritet. För att hindra smittspridning är det viktigt att avskaffa bastuklubbslagen. Dessutom måste vi verka på det internationella planet i bekämpningen av aids och hiv.

Är regeringen beredd att permanenta det öronmärkta statsbidraget för hivprevention?

Det är vi!

Kunskapen om lesbiska kvinnors hälsa måste öka. Deras särskilda behov inom hälso- och sjukvården måste tillgodoses. Lesbiska kvinnor ska även ha samma rätt som heterosexuella att genomföra insemination på sjukhus. Är regeringen beredd att låta lesbiska kvinnor genomföra insemination inom vården? Det är vi!

Det är dags att såväl undervisning som läromedel ger en grundläggande hbt-kompetens och att nyckelgrupperna inom den offentliga sektorn ges ytterligare kunskap. Samhället måste också tillmötesgå dem som har en annan könstillhörighet än den som definierats vid födseln. Det handlar om transsexuella, transvestiter, transgenderister och andra. Från svensk sida  måste vi arbeta aktivt inom alla internationella instanser för att motverka våld mot och diskriminering av homo-, bisexuella  samt transpersoner. Vi måste även se till att de som förföljs på grund av sin sexuella läggning får en fristad i Sverige.

Är regeringen beredd att föra in sexuell läggning i 2§ i Flyktinglagen vilket ger flyktingstatus? Det är vi!

Vänsterpartiet ingår idag i regeringsunderlaget och vi vill nu att lagstiftningen äntligen förändras. Vi är beredda att ställa oss bakom sådana lagändringar i Riksdagen. Det är dags att frysa ut de politiska krafter som inte vill ställa upp på dessa reformer och bygger sin politik på fördomar, intolerans och homofobi. Vi vill inte ha en lagstiftning som bygger på särskiljande och diskriminering! Vi vill ha lagar som respekterar människors sexuella läggning och könsidentitet, som gäller lika för alla – vad vill regeringen?

Tasso Stafilidis

Gudrun Schyman

Faktaruta:

Gudrun Schyman är partiledare för Vänsterpartiet och riksdagsledamot. Tasso Stafilidis är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och har övergripande ansvar för HBT-frågorna. Båda är medlemmar i Vänsterpartiets HBT-nätverk (homosexuella, bisexuella och transpersoner).
Vänsterpartiets HBT – nätverk kämpar för allas lika rättigheter, mot homofobi och diskriminering.


Om detta inlägg