Sexualitet och njutning

Motion 2000/01:Ub821
Sexualitet och njutning
av Charlotta L Bjälkebring och Tasso Stafilidis (v)

Yrkande 1: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en referensgrupp får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag
för sex och samlevnad.
Yrkande 2: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om att läroplanernas kunskapsmål för grundskolan och gymnasieskolan bör
kompletteras med ett kunskapsmål som innebär att skolan skall ansvara för att
varje elev efter genomgången skolform har utvecklat sin förmåga att reflektera
över frågor om sexualitet, könsidentitet, sexuell identitet och samlevnad
utifrån ett frigjort och jämlikt synsätt samt att i skolans sex- och
samlevnadsundervisning ge insikter om könsöverskridande, transvestism och
transsexualism.
Yrkande 3: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om att läroplanernas stycke om förståelse och medmänsklighet bör
kompletteras med en text om jämlikhet, jämställdhet, tolerans och integritet på
sexualitetens och samlevnadens område som skall fungera i enlighet med en
värdeneutral hållning till sexualiteten och upplysa utan att värdera olika slags
sexuell läggning, samlevnad och praktik.
Yrkande 4: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om att det som står i läroplanen för grundskolan: ”I överensstämmelse med
den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism…” tas
bort, då inget specifikt värdesystem skall gynnas framför något annat.
Behandlas i betänkande UbU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:97 (debatt)                2001-04-20
Protokoll 2000/01:99 (beslut) = utskottet    2001-04-25

Yrkande 5: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att det är upp till varje vuxen individ att få tillägna sig sexuellt
upphetsande alster och att det inte är samhällets uppgift att lägga någon
värdering i det, under förutsättning att ingen skadas eller kränks.
Behandlas i betänkande KU09, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:55 (debatt)                2001-01-24
Protokoll 2000/01:55 (beslut) =utskottet     2001-01-24

Yrkande 6: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att offentligt stöd till produktion och distribution av jämlika
sexuella skildringar kan hjälpa människor att hitta sin egen fria sexualitet.
Behandlas i betänkande KrU02, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:76 (debatt)                2001-03-08
Protokoll 2000/01:79 (beslut) =utskottet     2001-03-14

Yrkande 7: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att vidtaga åtgärder för att motverka rådande heteronormativitet och
att minoriteter utsätts för diskriminering och utanförskap.
Behandlas i betänkande UbU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:97 (debatt)                2001-04-20
Protokoll 2000/01:99 (beslut) = utskottet    2001-04-25

Yrkande 8: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att öka resurserna till sjukvårdens hjälpmedelscentraler så att de
bättre kan arbeta med att anpassa sexhjälpmedel för de funktionshindrade.
Behandlas i betänkande SoU12, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:100 (debatt)               2001-04-26
Protokoll 2000/01:100 (beslut) = utskottet   2001-04-26

Yrkande 9: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att genom att lyfta upp frågorna kring sexualitet och njutning på ett
positivt sätt, motverka det sexualiserade våldet, övergrepp, våldtäkter, den
patriarkala maktstrukturen, förnedringar, kränkningar samt föraktet mot kvinnor,
homosexuella, bisexuella och transpersoner.
Behandlas i betänkande UbU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:97 (debatt)                2001-04-20
Protokoll 2000/01:99 (beslut) = utskottet    2001-04-25

Yrkande 10: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att fria preventivmedel erbjuds unga kvinnor och unga män upp till 20
års ålder.
Behandlas i betänkande SoU10, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:100 (debatt)               2001-04-26
Protokoll 2000/01:100 (beslut) =utskottet    2001-04-26

Yrkande 11: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Sverige bör arbeta och verka för granskning och kontroll av
produktionsvillkoren inom porrindustrin både i Sverige och internationellt.
Behandlas i betänkande SoU18, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:119 (debatt)               2001-06-01
Protokoll 2000/01:119 (beslut) = utskottet   2001-06-01

Yrkande 12: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att samhället på en rad områden måste förändras från att ensidigt
gynna vissa samlevnadsformer och att uppvärdera visst sexuellt praktiserande,
till att uppmuntra den mångfald av samlevnadsformer och sexuellt praktiserande
som finns, till att få finnas och synas på lika villkor.
Behandlas i betänkande SoU01, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:44 (debatt)                2000-12-11
Protokoll 2000/01:45 (beslut) =utskottet     2000-12-12

? Varje interpellation har ett nummer och finns lagrade i en egen databas. Läs interpellationen.
? De besvaras i interpellationsdebatter. Läs protokoll från debatterna. OBS att flera frågor finns i samma protokoll.

Nr 325          Homosexuella flyktingar från Iran
Protokoll 82    Publicerad 2001-03-20

? Skriftliga frågor ska besvaras av ansvarig minister. Läs frågorna.
? Läs svaren.

Nr 175          Pris- och löneomräkning
Protokoll 26    Publicerad 2000-11-14
Protokoll 30    Besvarad   2000-11-16  av kulturminister Marita Ulvskog

Nr 205          Rasistiska brott och brott mot homosexuella
Protokoll 30    Publicerad 2000-11-21
Protokoll 35    Besvarad   2000-11-22  av justitieminister Thomas Bodström

Nr 618          Artikel 209 i Österrikes strafflagstiftning
Protokoll 61    Publicerad 2001-02-06
Protokoll 69    Besvarad   2001-02-09  av utrikesminister Anna Lindh

Nr 691          Diskriminering i arbetslöshetsförsäkringen
Protokoll 69    Publicerad 2001-02-20
Protokoll 74    Besvarad   2001-02-26  av näringsminister Björn Rosengren

Nr 698          Asyl till österrikiska medborgare
Protokoll 69    Publicerad 2001-02-20
Protokoll 78    Besvarad   2001-02-23  av statsrådet Maj-Inger Klingvall

Nr 1472         Kastrering av smågrisar
Publicerad 2001-09-18
Besvarad   2001-07-13  av jordbruksminister Margareta Winberg

Nr 1473         Pälsfarmlag
Publicerad 2001-09-18
Besvarad   2001-07-13  av jordbruksminister Margareta Winberg

Nr 1474         Djurförsök och alternativa metoder
Publicerad 2001-09-18
Besvarad   2001-07-13  av jordbruksminister Margareta Winberg

Nr 1475         Situationen för det berbiska folket i Kabylien
Publicerad 2001-09-18
Besvarad   2001-07-13  av utrikesminister Anna Lindh

Nr 1482         Kosmetikatester på djur
Publicerad 2001-09-18
Besvarad   2001-07-13  av jordbruksminister Margareta Winberg

Nr 1483         Straffpåföljder för vanvård och djurplågeri
Publicerad 2001-09-18
Besvarad   2001-07-13  av jordbruksminister Margareta Winberg

Nr 1484         Djur inom nöjesindustrin
Publicerad 2001-09-18
Besvarad   2001-07-13  av jordbruksminister Margareta Winberg

Nr 1485         Behovet av årlig djuretikrevision
Publicerad 2001-09-18
Besvarad   2001-07-13  av jordbruksminister Margareta Winberg

Nr 1544         Insemination
Publicerad 2001-09-18

Nr 1545         Fristad pga sexuell läggning
Publicerad 2001-09-18

Nr 1546         Hets mot folkgrupp
Publicerad 2001-09-18

Nr 1547         Familjerätten
Publicerad 2001-09-18

Anföranden finns på webbplatsen f n dock endast som snabbprotokoll. Läs protokollen. Sök på protokollsnummer enl nedan.
Prot.  Ämne i protokollet
36    kultur, medier, trossamfund och fritid
44    hälsovård, sjukvård och social omsorg
58    immaterialrättsliga frågor
62    utrikespolitisk debatt
63    nationell handlingsplan mot rasism fientlighet, homofobi och diskri-
minering
75    äktenskap, partnerskap och samboende
87    föräldrabalken
93    handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och
diskriminering
101    homosexuella flyktingar från Iran
113    familjerabatter


Om detta inlägg