Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Motion 2000/01:Ju724
Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
av Tasso Stafilidis m.fl. (v,s,c,fp,mp)

Yrkande 1: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och
regeringsformens bestämmelser om kränkning av och hets mot person grundad på
tillhörighet till folkgrupp.
Behandlas i betänkande KU09, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:55 (debatt)                2001-01-24
Protokoll 2000/01:55 (beslut) =utskottet     2001-01-24

Yrkande 1: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och
regeringsformens bestämmelser om kränkning av och hets mot person grundad på
tillhörighet till folkgrupp.
Behandlas senare

Yrkande 2: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av tillämpningen av brottsbalkens stadgande om försvårande
omständighet (29 kap. 2 § 7 BrB) vid homofobiska brott.
Behandlas i betänkande JuU14, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:83 (debatt)                2001-03-21
Protokoll 2000/01:83 (beslut) =utskottet     2001-03-21

Yrkande 3: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om speciella utredare av brott och våld mot homosexuella, bisexuella och
transpersoner.
Yrkande 4: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om insatser för att förebygga våld mot homosexuella, bisexuella och
transpersoner.
Behandlas i betänkande JuU11, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:76 (debatt)                2001-03-07
Protokoll 2000/01:76 (beslut) =utskottet     2001-03-08

Yrkande 5: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om undantag för transpersoner från skydd mot diskriminering på grund av
sexuell läggning.
Behandlas i betänkande JuU14, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:83 (debatt)                2001-03-21
Protokoll 2000/01:83 (beslut) =utskottet     2001-03-21

Yrkande 6: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om anpassning av svensk lagstiftning till Europaparlamentets
rekommendation och resolution.
Behandlas senare

Yrkande 7: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om avskaffande av anknytningsvillkoret i lagen om registrerat
partnerskap.
Yrkande 8: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om möjlighet att ingå partnerskap på svenska ambassader.
Yrkande 9: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om lagändring för att möjliggöra att trossamfund kan få rätt att förrätta
partnerskap.
Yrkande 10: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om terminologin i lagen om registrerat partnerskap.
Behandlas i betänkande LU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:75 (debatt)                2001-03-07
Protokoll 2000/01:75 (beslut) =utskottet     2001-03-07

Yrkande 11: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att endast barnets bästa skall vara utgångspunkten vid adoption och
insemination – inte föräldrarnas könsidentitet eller sexuella läggning.
Behandlas i betänkande LU15, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:87 (debatt)                2001-03-28
Protokoll 2000/01:88 (beslut) =utskottet     2000-03-29

Yrkande 12: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att gifta transsexuella personer inte skall tvingas till skilsmässa
för att kunna få ändrad könstillhörighet.
Behandlas senare

Yrkande 13: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att kunskaperna om HBT-frågor måste ökas.
Behandlas i betänkande SoU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:114 (debatt)               2001-05-18
Protokoll 2000/01:114 (beslut) = utskottet   2001-05-18

Yrkande 14: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tillgodose HBT-personers behov av hälso- och sjukvård.
Behandlas i betänkande SoU10, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:100 (debatt)               2001-04-26
Protokoll 2000/01:100 (beslut) =utskottet    2001-04-26

Yrkande 15: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av kunskap om attityderna gentemot HBT-personer bland de
anställda inom försvarsmakten samt de värnpliktigas situation.
Behandlas senare

Yrkande 16: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om skolans sex- och samlevnadsundervisning och dennas plats i skolans
kursplaner.
Yrkande 17: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen
anförs om läromedel.
Behandlas i betänkande UbU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:97 (debatt)                2001-04-20
Protokoll 2000/01:99 (beslut) = utskottet    2001-04-25

Yrkande 18: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att sex- och samlevnadsundervisningen skall vara obligatorisk för
ämneslärarna på Lärarhögskolan.
Behandlas i betänkande UbU08, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:79 (debatt)                2001-03-14
Protokoll 2000/01:79 (beslut) =utskottet     2001-03-14

Yrkande 19: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att värnpliktiga, skolpliktiga och vuxenstuderande bör inkluderas i
den nuvarande lagen om diskriminering på grund av sexuell läggning i
arbetslivet.
Behandlas senare

Yrkande 20: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett fortsatt specialdestinerat statligt anslag för
hiv-aids-verksamhet.
Behandlas i betänkande FiU03, där utskottet föreslår delvis bifall

Protokoll 2000/01:48 (debatt)                2000-12-15
Protokoll 2000/01:48 (beslut) =utskottet     2000-12-15
Har föranlett riksdagsskrivelse 2000/01:126

Yrkande 21: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om avskaffande av den s.k. bastuklubbslagen.
Behandlas i betänkande SoU13, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:114 (debatt)               2001-05-18
Protokoll 2000/01:114 (beslut) = utskottet   2001-05-18

Yrkande 22: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Folkhälsoinstitutets homosex-uppdrag.
Behandlas i betänkande SoU01, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:44 (debatt)                2000-12-11
Protokoll 2000/01:45 (beslut) =utskottet     2000-12-12

Yrkande 23: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kulturaktiviteter för att påverka attityder och fördomar mot
HBT-personer.
Behandlas senare

Yrkande 24: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om utredning om HBT-personers situation i glesbygd.
Behandlas i betänkande NU02, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:47 (debatt)                2000-12-14
Protokoll 2000/01:48 (beslut) =utskottet     2000-12-15

Yrkande 25: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om forskning om homosexualitet, bisexualitet samt transvestism och
transsexualism.
Behandlas i betänkande UbU06, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:45 (debatt)                2000-12-12
Protokoll 2000/01:46 (beslut) =utskottet     2000-12-13

Yrkande 26: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om uppdrag åt Socialdepartementet att företa en nationell undersökning av
HBT-personers hälsa.
Behandlas i betänkande SoU10, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:100 (debatt)               2001-04-26
Protokoll 2000/01:100 (beslut) =utskottet    2001-04-26

Yrkande 27: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om bistånd till utvecklingsländer där homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners rättigheter kränks.
Behandlas i betänkande UU02, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:39 (debatt)                2000-12-04
Protokoll 2000/01:40 (beslut) =utskottet     2000-12-05

Yrkande 28: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att förföljelse på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet
måste föras in under 2 § under flyktingbegreppet enligt Genèvekonventionen.
Behandlas i betänkande sfu09, där utskottet föreslår avslag

Protokoll 2000/01:104 (debatt)               2001-05-04
Protokoll 2000/01:107 (beslut) = utskottet   2001-05-09


Om detta inlägg