Företrädarna för Gustav Adolfs församling kränker människors värde och kärleksbudskapet

Artikel i HD 001202

Företrädarna för Gustav Adolfs församling kränker människors värde och kärleksbudskapet.

I tisdagens HD utmärkte sig präster och kyrkoråd för Gustaf Adolfs församling på två punkter. Det handlade om att GA församling nekat de hemlösa att spela pjäsen Stumpen i kyrkan och det handlade om att GA församling har förbjudit välsignelseceremonier för homosexuella par i sina kyrkor. Företrädarna för församlingen visar inte bara på en inskränkthet och intolerans utan också på att de faktiskt beslutat sig för att behandla människor olika. Vilka grupper av människor kommer här näst? Med min utgångspunkt som ledamot i Sveriges Riksdag med ansvar för lagstiftningen gäller alla människors lika värde men också att alla människor ska ha samma rättigheter. I grunden är jag fast övertygad om att det är viktigt att skilja på politik och religion. Jag anser att trossamfunden, likt andra demokratiska organisationer ska fatta sina egna beslut utan att staten lägger sig i, i form av tvingande lagstiftning. Anledningen till att jag trots allt agerar är att det i dag finns en fråga som sammanblandar lagstiftning och religion, det gäller äktenskapet. Äktenskapet i dag har dels en juridiskt bindande akt vilken regleras i äktenskapsbalken och dels en ceremoniell akt. Vissa människor ser denna del av äktenskapet som en religiös akt där de även vill ingår sitt äktenskap inför Gud och med Guds välsignelse och så finns det människor som väljer en ceremoni vilken inte är religiös. Jag återkommer till mitt förslag på hur vi även i äktenskapet bör skilja på lagstiftning och religion.

Fortfarande är det möjligt för kyrkor att agera i enlighet med hur företrädarna för GA församling har gjort, nämligen kränka vissa människors värde genom att klargöra sitt förakt för homosexuella relationer. Oj, var tog det kristna kärleksbudskapet vägen? Och varför är inte prästerna och kyrkorådet konsekventa i sin tolkning av Bibeln? Ofta lyfts Tredje Mosebok 18:22 som ett försvar för kyrkans intoleranta inställning, vilken på ett klart och tydligt sätt talar om att homosexuella relationer är en styggelse. Men varför är just homosexualiteten något som lyft upp medan andra bud i Moseböckerna överhuvudtaget inte nämns. Jag tänker på några sådana bud som till exempel: I Andra Mosebok antyds att det är rätt att sälja sin dotter som slavinna. Tredje Mosebok 15:19-24 talar om att en man inte får ha någon kontakt med en kvinna medan hon har sin mens och därmed är oren. I Tredje Mosebok 25:44 sägs att det går bra att köpa slavar från nationerna runt omkring oss. I Andra Mosebok 35:2 klargörs det tydligt att den som arbetar på vilodagen bör dödas. I Tredje Mosebok 10:10  klargörs det att det är en styggelse att äta skaldjur och avslutningsvis så säger Tredje Mosebok 20:20 att personer med nedsatt synförmåga inte får närma sig Guds altare. Jag undrar givetvis om företrädarna för GA församling även har lyft upp dessa olika bud som Bibeln så tydligt pekar på. Ställer ni er bakom att utestänga alla skaldjursätande församlingsmedlemmar eller att döda alla dem som arbetar på söndagar? Hur befängda mina frågor än kan låta så är det ert agerande som berättigar att jag ställer dem. Är det rätt att diskriminera människor som bygger sin relation och samlevnadsform på kärlek?  Jag har full respekt för människors tro och yttrandefrihet men det måste väl finnas gränser för på vilket sätt bl.a. kyrkliga företrädare får ägna sig åt respektlösa påhopp och diskriminering av t.ex. homosexuella relationer.

Innan den protestantiska Svenska kyrkan var statskyrka i landet var äktenskapet en civil, icke-religiös, överenskommelse mellan två personer. Under medeltiden fick kyrkan föra en strid för att erövra makten över vigseln och först år 1734 blev den kyrkliga vigseln den enda giltiga. Genom en lagändring år 1908 infördes en möjlighet till s.k. civiläktenskap genom borgerlig vigsel. Dessutom övervägdes införande av obligatoriskt civiläktenskap vid sidan av kyrklig vigsel. Detta avvisades av främst praktiska skäl. Möjligheten att med rättslig verkan gifta sig kyrkligt kvarstod och gör så än i dag. Jag vill att endast den civila vigseln ska vara juridiskt bindande.

Enligt den nuvarande ordningen är äktenskap en förening mellan kvinna och man. Partnerskap står på motsvarande sätt till buds för de homosexuella. Men de rättsliga aspekterna av äktenskapet och partnerskapet har olika innebörd. Jag anser det omotiverat att två personer av samma kön inte ska ha samma rättigheter och skyldigheter som två personer av motsatt kön. Därför anser jag att homosexuella ska kunna ingå äktenskap på samma sätt och med samma rättsverkningar som heterosexuella.

Enligt den nuvarande ordningen kan man gifta sig antingen i kyrkan eller borgerligt. Vid millennieskiftet genomfördes en radikal förändring av relationen mellan staten och den Svenska kyrkan. För att ytterligare anpassa denna förändring till den situation som råder kulturellt och religiöst i det svenska samhället bör den juridiskt bindande vigseln föras ut ur den Svenska kyrkan och vissa andra trossamfund. Civil vigsel skulle innebära att ett par först måste låta registrera sitt äktenskap. Först när denna registrering är gjord, blir äktenskapet juridiskt bindande. Före eller efter registreringen kan paret, om de vill, ha en ceremoni som de själva bestämmer innehållet i. Den kan vara religiös eller inte religiös. Så är exempelvis fallet i Tyskland och Frankrike. Skillnaden mellan Sverige å ena sidan och Tyskland och Frankrike å andra sidan i fråga om civiläktenskapets obligatoriska karaktär torde historiskt kunna förklaras av ländernas religiösa sammansättning och förekomsten av en statskyrka. Med utgångspunkt från principen om statens neutralitet i religiösa frågor menar jag att det är rimligt att äktenskapet sekulariseras. Det religiöst grundade äktenskapet bör, oavsett religion, vara en angelägenhet för paret. Den religiösa ceremonien bör skiljas från den civila vigseln.

Slutligen tillbaka till företrädarna för GA församling som så tydligt visat att de står för en fundamentalism som inte bygger på alla människors lika värde, vad gäller de homosexuella. Men samtidigt lyser de upp i all sin falskhet och ondska då de själva väljer och vrakar bland de olika Guds bud som återfinns i Bibeln. Vad är ni rädda för? Kärleken? Och hur blir det i framtiden? Kommer ni att sälja era döttrar som slavinnor och utöver de hemlösa och homosexuella utestänga även skaldjursätande personer eller personer med nedsatt synförmåga från era kyrkor? Kommer ni att döda dem som arbetar på söndagar? För mig är ärlighet A och O, är ni beredda att vara ärliga?

Själv tror jag på kärleken och gläder mig åt det finns andra som företräder kyrkan med en öppnare och icke dömande syn. Och det finns hopp även för GA församlings företrädare för  lyssnar ni också så kommer även ni att höra när snön faller.

Tasso Stafilidis

Riksdagsledamot för Vänsterpartiet

och folkbokförd i Gustav Adolf Församling


Om detta inlägg