Synaspismos Kongress

Tassos Stafilidis Synaspismos Kongress
Athen den 30 juni 2000

Kära landskamrater, kamrater, ordförande och kongressombud. Först vill jag tacka för att jag fått komma hit och närvara på Synaspismos kongress och för att svenska Vänsterpartiet bjudits hit. Jag heter som sagt Tasso Stafilidis och är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Jag är född och uppväxt i Sverige men har mina rötter här i Grekland.

Jag tillhör den största gruppen bland oss greker i Sverige och det är gruppen som består av barn som är födda i Sverige av föräldrar som föddes i Grekland och kom till Sverige. Under hela min skoltid brottades jag med min identitet, mycket beroende de krav som alltid ställdes från samhället. Är du grek? Är du svensk? Men det är väl klart att du är svensk, du är ju född här?

En sak är i alla fall helt säker; att utan mina rötter hade jag inte varit den jag är. Och jag har en dröm eller snarare en önskan. Min grekiska är inte tillräckligt bra och min stolthet för det grekiska språket är mycket högre än så. Det gör att jag idag har svårigheter,  att som parlamentariker  prata politik på grekiska. Men jag gör ett försök med hjälp av mitt manus jag först skrivit på svenska.

Kamrater! Det svenska Vänsterpartiet har genomgått en anmärkningsvärd utveckling de senaste tio åren. Efter att under lång tid ha varit ett parti med drygt 4 % väljare räknades vårt parti helt ut av många motståndare i början av 90-talet. Men istället har partiet vuxit till att bli det tredje största i Sverige och vi har fått ett inflytande som vi aldrig tidigare varit i närheten av.

Förändringarna av partiet i början på 90-talet har varit en förutsättning för denna utveckling. EU-anpassningen, växande klyftor i samhället, den ökade arbetslösheten och socialdemokraternas glidning högerut gjorde att många ville se en starkare vänster. Vår politik har hög trovärdighet på områden som rör solidaritet, miljö och rättvis fördelning. Motståndet mot EU:s odemokratiska politik har stärkt denna profil. Feminismen har blivit en av partiets grundstommar vilket har ökat vår förmåga att förstå och förändra samhället.

Det finns idag en grundläggande enighet i många avgörande frågor i vårt parti. Samtidigt har debattklimatet i partiet blivit bättre än tidigare. Vi vill vara ett parti med stark intern demokrati och högt i tak för den inre debatten. Idag är vi, och ses som, ett modernt rödgrönt vänsterparti som knyter samman klassperspektiv med feminism, ekologiskt och internationellt tänkande.

Arbetarrörelsen, och i synnerhet fackföreningsrörelsen, har en oersättlig roll som motor för en progressiv samhällsförändring. Andra rörelser kan vara lika viktiga, eller viktigare, än arbetarrörelsen på sin specifika områden, men kan aldrig fylla arbetarrörelsens samhälleliga roll.

Tydliga ståndpunkter, klassmässigt självförtroende och ideologisk klarhet stärker arbetarrörelsens möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Idag är vänsterpartiet det enda riksomfattande partiet i Sverige som vill ha en socialistisk samhällsomvandling. Det är också idag den viktigaste ideologiska skillnaden mellan oss och socialdemokratin.

Vänsterpartiet har ett särskilt ansvar för samarbetet inom arbetarrörelsen och vänstern i dess helhet. Vårt parti är inte ett mål i sig utan ett redskap för förändring av samhället. Det viktigaste är att Sverige blir rättvisare, att miljöhoten avvärjs, att klyftorna mellan olika delar av världen minskar och att förtrycket av kvinnor upphör. Om vänstern kommer till makten men inte förmår förändra samhället har vi misslyckats.

Kamrater. Kapitalismen är internationell sedan mycket långt tid. Men den internationella kapitalismen är i snabb förändring. Makten centraliseras i takt med att företag växer och slås samman. En allt större del av kapitalet söker sig idag till spekulation istället för till produktiva investeringar. Löntagarna har på många håll pressats tillbaks och lönernas andel av produktionsvärdet har fallit.

Många regeringar använder globaliseringen som en förevändning för att minska de offentliga utgifternas andel av samhällsekonomin och för att undvika att införa nationella regleringar. I Sverige har EU och EMU-anpassningen starkt bidragit till kapitalets ökade makt. Avregleringar av valutahandel och kapitalmarknad har lett till att de ojämlika maktförhållandena har förstärkts.

Många känner uppgivenhet och passivitet inför den världsordning som domineras av det multinationella kapitalet. Men utrymmet för nationell politik är betydande om det används samtidigt som det också krävs internationella motkrafter.

Förslaget till multilateralt avtal om investeringar och förhandlingar om nya avtal i världshandelsorganisationen WTO, rymmer konflikten mellan storföretagens intressen och ett demokratiskt beslutsfattande. Dessa avtal stoppades genom en allians av fackföreningar, länder i tredje världen och miljö- och solidaritetsrörelser.

Vi vill öka vårt samarbete med de progressiva rörelser som arbetar för att världshandeln inte ska ske på de stora företagens villkor. Vi avvisar den protektionism som innebär att rika länder med olika medel hindrar import från fattigare länder. Vi vill utveckla en solidarisk världshandel med sociala och ekologiska hänsynstaganden.

Vänsterpartiet vill öka det gemensamma ägandet och aktivt använda det för att vidga den ekonomiska demokratin. Vi vill förstärka de fackliga rättigheterna och arbetsrätten. Vi arbetar för internationella regleringar av kapitalflöden och en skatt på valutatransaktioner för att hindra spekulation. Vi avvisar ett svenskt medlemskap i EMU och arbetar för att makten över riksbanken skall återföras till riksdagen.

EU börjar allt mer anta formen av en statsbildning med gemensam valuta, samordnad utrikes- och flyktingpolitik, gemensam militär och en allt mer harmoniserad skattepolitik. För EU:s utveckling till stat är EMU ett avgörande steg. Då upphävs den demokratiska möjligheten att styra centrala delar av den ekonomiska politiken som istället grundas på ett fördrag med nyliberal inriktning.

Vänsterpartiets EU-kritiska hållning, till skillnad från Synaspismos, består och vårt mål är att Sverige ska lämna EU. Vi vill att Sverige ska vara alliansfritt och neutralt. Vi verkar för en mer generös flyktingpolitik. Vår uppfattning är att svenska folket i en folkomröstning ska avgöra om Sverige ska anslutas till EMU. En sådan folkomröstning ska ha två tydliga alternativ – ja eller nej.

Vänsterpartiets inflytande i svensk politik ökade dramatiskt efter valet 1998. Vi ingår i majoriteter som styr i drygt hundra kommuner och många landsting. På riksnivå har partiet haft ett direkt inflytande över regeringspolitiken via budgetförhandlingar och politiska uppgörelser. Vi har visat att vi är beredda att ta ett stort politiskt ansvar. Samtidigt ställer det ökade parlamentariska inflytandet krav på oss att göra svåra överväganden och kompromisser. Varje dag måste vi bedöma effekter av dagspolitiken i relation till våra långsiktiga mål. På lokal och regional nivå har vi ibland svårt att genomföra våra idéer eftersom de ekonomiska ramarna är knappa och inte sätts av oss. Om partiet inte har en ideologisk levande debatt och egen teoribildning riskerar vi hamna i en situation där vi enbart administrerar en i grunden borgerlig politik.

Det är viktigt att det utåtriktade och opinionsbildande arbetet förstärks. Det ökade antalet parlamentariska uppdrag gör det möjligt för partiets företrädare att skapa opinion och synas i media men utan en folklig rörelse för våra krav står vi svaga. Vi vill vara ett parti med stark förankring bland människor och i olika folkrörelser.

En levande och stark intern demokrati är avgörande för att vi ska kunna hantera de avvägningar som måste göras. Vi måste vidareutveckla metoder för att få det parlamentariska och utomparlamentariska arbetet att stödja varandra. Ett exempel som kan tjäna som modell är vår kampanj för kortare arbetstid. Där har vi sökt allianser med andra och byggt nätverk.

Självklart eftersträvar vänsterpartiet maximalt inflytande. Vi ser regeringssamverkan som ett medel för att kunna driva en framgångsrik vänsterpolitik. Detta innebär att vi måste sluta allianser som bygger på gemensamma värderingar med andra partier. Vår viktigaste allianspartner är socialdemokraterna. Med dem delar vi en gemensam grund i arbetarrörelsens värderingar. Ett problem är socialdemokratins ekonomiska politik som i praktiken innebär ett närmande till ett borgerligt ekonomiskt tänkande. Med miljöpartiet delar vi EU-kritiken, synen på biståndet, miljöengagemanget och synen på en arbetstidsförkortning. Samtidigt finns stora skillnader mellan oss och miljöpartiet i synen på arbetsrätt och generell välfärd. I enstaka sakfrågor kan vi söka samarbete med alla andra riksdagspartier.

Avgörande för vår medverkan i en regering är vilken politik som bedrivs. Vi accepterar inte inskränkningar i de fackliga rättigheterna eller utförsäljning av gemensam egendom. Självklara krav för vår medverkan i regeringen är att arbetstidsförkortningen inleds och att budgetprocessen i riksdagen förändras så att det är möjligt att föra en solidarisk välfärdspolitik och bygga ut den offentliga sektorn.

För oss är uthållig tillväxt, rättvis fördelning, resurser till offentlig sektor, arbetstidsfrågan, regional rättvisa, miljöfrågor, jämställdhet, EU-frågor, utrikes- och säkerhetspolitiken och flyktingpolitiken av avgörande betydelse. Det är vi själva som kan och ska formulera den politik och det alternativ som innebär att vi kan ta ett regeringsansvar. Om det blir aktuellt för vårt parti att ingå i en regering ska denna medverkan och dess politiska plattform underställas partiets medlemmar i en demokratisk process.

Svenska Riksdagens makt har minskat kraftigt i och med EU-inträdet. I ministerrådet är det enbart regeringen som kan representera Sverige. Där stiftas idag många av våra lagar. För oss är detta ytterligare ett argument för medverkan i en regering. I många av de dagsfrågor som unionen hanterar har vänsterpartiet och socialdemokraterna en gemensam utgångspunkt, exempelvis i jämställdhets-, miljö- och jordbrukspolitiken. På andra områden – den ekonomiska politiken, flyktingfrågor, militariseringen och utvecklingen av EU i en federal riktning – finns avgörande skillnader. En samregering måste bygga på att dessa skillnader respekteras. Det innebär att avgörande steg i utvecklingen av EU till en federation, som medlemskap i EMU, måste hänskjutas till folkomröstningar. Resultatet av dessa måste respekteras.

En allvarlig utveckling är att flera socialdemokratiska partier helt är på väg att överge idéerna om en annan ekonomisk politik än den marknadsliberala. En av huvuduppgifterna för vårt regeringsalternativ är att klargöra skillnaderna mellan vänster och höger i vårt land och att skapa tydliga politiska alternativ. Detta kan ha en mobiliserande effekt i tider då stora grupper av arbetarklassen och låginkomsttagarna ifrågasätter nyttan av att rösta i riksdagsvalen.

Kapitalintressenas spel och finansvärldens girighet upplevs av allt fler som alltmer destruktiva och primitiva. Många människor runt om i världen vänder sig mot att en social och ekologiskt hållbar utveckling med arbete och välfärd rättvist fördelade, ska tillåtas spolieras av kortsiktig spekulation och ett fåtals egoism. Det globala perspektivet gör att allt fler efterlyser en mer rationell och rättvis världsordning. Det lilla perspektivet förenas äntligen med det stora och vi ser att vi har mycket gemensamt, över hela världen. Frågan om mänskliga rättigheter, kvinnors och barns självklara rättigheter, de globala miljöfrågorna, frågor kring säkerhet och fred. Följderna av den globala kapitalistiska ekonomin lägger grunden för en växande civilisationskritik som kräver nya samarbetsformer, byggda på delaktighet och respekt för demokratin.

Vänsterpartiet är ett internationalistiskt parti. Första helgen i september organiserar vi, tillsammans med New European Left Forum en konferens för den europeiska vänstern som går under namnet The Stockholm Conference for Left and Progressive in Europe. Då kommer vi att vara värdar för en mängd konferensdeltagare från hela Europa som tillsammans med hundratals vänsterpartister kommer till Stockholm för att delta i seminarier, träffa människor, festa och diskutera politik under tre dagar. Jag hoppas många greker kommer dit, ni är välkomna.

Kamrater! Solidariteten och rättvisan måste alltid återerövras och nya generationer måste vinnas för demokratin. Bara genom att en majoritet står bakom de värderingar som vi företräder, kan samhället förändras i socialistisk riktning. Och demokratin innebär också att majoriteter kan skifta, att makten kan växla och samhällsutvecklingen kan ta nya spår.

Med dessa orden vill jag än en gång tacka er och samtidigt passa på att önskar er all välgång med de fortsatta kongressförhandlingarna och vår gemensamma kamp. Tack!


Om detta inlägg